แทงบอลต้องรู้จักปฏิบัติตนในขอบเขต

แทงบอล

กีฬาฟุตบอล แทงบอล นอกจากจะให้ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทัศนคติ สังคม และสติปัญญาแล้วยังมีประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นความปรารถนาของพ่อและแม่หรือตัวนักกีฬาเอง คือในปัจจุบันผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจำนวนมากพยายามส่งเสริม สนับสนุนให้บุตรหลานของตนได้รับการฝึกหัดทักษะการเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเรียนคือระดับประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้บุตรหลานของตนได้เล่นกีฬาควบคู่กับการศึกษาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ที่มีความสามารถสูงก็จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมของโรงเรียนมีประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและแข่งขัน สามารถนำเอาความสามารถพิเศษนี้นำทางไปสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับสูงของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่อไปหรือที่เรียกว่าโครงการช้างเผือกได้อีกด้วย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงหรือนักฟุตบอลระดับชาติ ส่วนใหญ่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ดังนั้นผู้ที่รักความก้าวหน้าด้านกีฬาฟุตบอลจะต้องรักการเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าตามไปด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากเล่นกีฬา แทงบอล ฟุตบอลมีมากมายหลายด้านเกิดได้ทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประโยชน์ทางด้านร่างกายคือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและอดทน ทำให้การยืดและหดของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพ ทำให้การหายใจและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทำให้การขับถ่ายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายดีขึ้น ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและคล่องแคล่วว่องไว ทำให้เกิดทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของการเล่นกีฬาหลายประเภทและการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ทำให้ร่างกายมีการทรงตัวที่ดี ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สง่างาม และประโยชน์ทางด้านทัศนคติคือทำให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

ทำให้รู้จักปฏิบัติตนในขอบเขตอันพึงกระทำ ทำให้รู้จักรักความยุติธรรม ทำให้รู้จักมองคนในแง่ดี ทำให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักอภัย ทำให้เป็นผู้รักการออกกำลังกายหรือเล่นฟุตบอลเป็นนิสัย และประโยชน์ด้านอื่นๆ คือเป็นกิจกรรมก่อให้เกิดมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภายในประเทศ และระหว่างประเทศ นักกีฬาที่มีความสามารถสูง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง วงศ์ตระกูล บ้านเกิด สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ ทำให้บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลมีงานทำมีรายได้ เช่นฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายผู้ให้การสนับสนุน ฝ่ายสื่อสารมวลชน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ทำให้ท้องถิ่นหรือเมืองที่จัดการแข่งขันมีชื่อเสียง เติบโตด้านสถานที่ และ แทงบอล เศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเสมอภาคขึ้นในสังคม ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ไม่ก่อปัญหาให้กับสังคม และนักกีฬาฟุตบอลที่ดีย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.